POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej www.KIBICEOSHEE.pl

I. Administrator Strony WWW

 1. Strona internetowa opublikowana pod adresem www.kibiceoshee.pl (dalej: „Strona WWW”) służy przeprowadzeniu Konkursu „KIBICE OSHEE” (dalej: „Konkurs”).
 2. Administratorem Strony WWW, a zarazem organizatorem Konkursu jest OSHEE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301057 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy 1.685.200,00 zł, NIP 525418701, REGON 141321255, nr rejestrowy w BDO 000022732 (dalej: „Administrator”).
 3. Administrator przetwarza gromadzone za pośrednictwem Strony WWW dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z:
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”,
 5. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 6. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 7. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników Strony WWW. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 8. Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dane przechowywane są na serwerach Administratora, w pomieszczeniu spełniającym wszelkie wymogi techniczne przewidziane dla tego rodzaju pomieszczeń. Pomieszczenie, w którym znajdują się serwery jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, zaś wstęp do niego mają wyłącznie osoby wskazane przez Administratora, który prowadzi ich listę.
 9. Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator.
 10. Przez kliknięcie w odpowiedni checkbox na Stronie WWW użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w określonym zakresie i celu.
 11. Korzystając ze Strony WWW użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także zobowiązuje się do korzystania ze Strony WWW w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami tej Polityki. W szczególności przy korzystaniu ze Strony WWW zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste innych osób.

II. Wymagania techniczne do korzystania ze Strony WWW

 1. Przeglądanie zawartości Strony WWW nie wymaga rejestracji ani logowania przez użytkownika. Jednak wzięcie udziału w Konkursie oraz oddanie głosu wymaga dokonania uprzedniego założenia (rejestracji) konta na Stronie WWW.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Strony WWW potrzeba:
 3. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
 4. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – niezbędne w przypadku wykorzystania niektórych funkcjonalności Strony WWW (w tym wzięcia udziału w Konkursie);
 5. włączonej obsługi plików cookies – niezbędne w przypadku chęci wykorzystania niektórych funkcjonalności Strony WWW.

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. W ramach Strony WWW Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Strony WWW:
 2. wszyscy użytkownicy Strony WWW: numer IP, identyfikatory plików cookies;
 3. użytkownicy dokonujący rejestracji konta na Stronie WWW: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, hasło (w postaci szyfrowanej) a w przypadku osób logujących się na za pomocą konta na Facebook (www.facebook.com), również pozostała treść związana z posiadanym kontem na Facebook – w zakresie w jakim jest to niezbędne do rejestracji, zgłoszenia zdjęcia, głosowania w Konkursie oraz odbioru nagród.

IV. Podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzania  Konkursu (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. F RODO),  co obejmuje także doręczenie nagród (art. 6 ust. 1 lit A w zw. z art. 4 ust. 11 RODO)  rozpatrzenie ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit F RODO) oraz spełnienie obowiązków rachunkowych i podatkowych (wynikających z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z Ordynacji podatkowej; art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Administrator będzie również przechowywał i przetwarzał powyższe dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami osób trzecich, a także na potrzeby ewentualnej kontroli właściwych organów państwa (prawnie uzasadniony cel Administratora – art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 2. Dane osobowe osób wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane w celach rachunkowych oraz podatkowych Administratora przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło wydanie nagrody, zgodnie z obowiązkami nałożonymi przepisami prawa na Administratora.
 3. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane przez Administratora jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń. . W przypadku skierowania sprawy na drogę formalną, w szczególności sądową, okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przedawnienie roszczeń).
 4. Dane osobowe użytkowników nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na interesy użytkownika, których dane dotyczą.

V. Udostępnianie danych

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu – w szczególności publikacji imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz udostępniania danych użytkownika innym podmiotom tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, operatorom telekomunikacyjnym i bankowi Administratora w niezbędnym zakresie, w celu przeprowadzania Konkursu i wydania nagrody, a także kancelariom prawnym, sądom organom, ściągania, w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.
 2. Administrator ujawnia również dane osobowe innym podmiotom (np. dostawcom usług IT), które realizuje określone czynności w imieniu i na jego rzecz, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Prawa przysługujące użytkownikom Strony WWW

 1. W ramach przysługujących uprawnień każdy, kogo dane osobowe są zbierane w ramach funkcjonowania Strony WWW, może zażądać od Administratora:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Osoby zakładające konto na Stronie WWW podają swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie lub otrzymanie nagród.
 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, może ona wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny i w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych dokonane przez cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz może wiązać się z usunięciem konta ze Strony WWW.
 10. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe poniżej).

VII. Środki bezpieczeństwa

 1. Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do danych osobowych gromadzonych na Stronie WWW dostęp mają jedynie osoby posiadające stosowne pisemne upoważnienie Administratora.
 3. Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:
 5. najnowszy i aktualny kod źródłowy zarządzający funkcjami Strony WWW oraz danymi w bazach danych,
 6. uniemożliwia dostęp do Strony WWW i systemu bez podania hasła, które jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej w formie tekstowej,
 7. wykorzystuje infrastrukturę serwerową wyposażoną w firewall, szyfrowaną powłokę SSH dla dostępu zdalnego, SSL, wymaganą autoryzację dla całości ruchu, kopie zapasowe baz danych,
 8. monitoruje wszystkie operacje na danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych,
 9. zabrania używania prostych haseł – wymagane minimum 8 znaków, w tym przynajmniej jedna cyfra.

VIII. Łącza do innych witryn internetowych, logowanie przez Facebook

 1. Strona WWW może zawierać łącza (linki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na łamach Strony WWW.
 3. Strona WWW umożliwia użytkownikowi mającemu zamiar oddać głos w Konkursie logowanie za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., USA, dla osób z UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z usługą Strony WWW. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Facebook. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail .
 4. Ta informacja jest niezbędna do identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update .

IX. Pliki Cookies

 1. Strona WWW wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia użytkownikowi korzystanie ze Strony WWW (m.in. pozwalając na utrzymanie sesji i autoryzacji przy logowaniu).
 2. W ramach Strony WWW stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. W ramach Strony WWW stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony WWW, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony WWW;
 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony WWW;
 6. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z podstron Strony WWW;
 7. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Strony WWW, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowalnia działania Strony WWW i uniemożliwia zgłoszenie zdjęcia w Konkursie oraz głosowanie w jego ramach.
 10. Dane zawarte w plikach cookies mogą być też przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk związanych z ruchem na Stronie WWW w celu statystyki konkursowej, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 11. Pliki cookies z uwagi na świadczenie usługi związanych ze Sklepem są przekazywane do Google Analytics (Google LLC) oraz Facebook (Facebook Inc.). Firmy te wykorzystują pliki cookie w celu identyfikacji sesji – pliki w zakresie przekazywanym do ww. firm nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych. Niezależnie od tego, Google LLC oraz Facebook Inc. zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych z uwagi na przystąpienie do programu Tarczy Prywatności. Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono adekwatność stopnia ochrony danych osobowych u podmiotów, które przystąpiły do tego programu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony WWW wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem partnerów.
 13. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć w dziale pomocy używanej przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 14. w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 15. w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych?redirectlocale=pl&redirectslug=Włączanie+i+wyłączanie+obsługi+ciasteczek
 16. w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
 17. w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
 18. w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 19. w przeglądarce Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

X. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Strony WWW mogą być składane Administratorowi na adresy kontaktowe podane poniżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Administratora), w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania przez Administratora.
  1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania, pod który przesłana ma być informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
  1. wskazanie okoliczności będących przedmiotem reklamacji;
  1. uzasadnienie reklamacji;
  1. oczekiwania autora reklamacji.
  1. Składając reklamację jej autor oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
  1. Jakiekolwiek inne niż reklamacje zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące działania Strony WWW mogą być zgłaszane Administratorowi na poniżej podane adresy kontaktowe.

XI. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony WWW oraz ochroną danych osobowych można nawiązać pod adresami:

OSHEE Polska Sp. z o.o.

Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków

tel. +48 12 357 33 56

e-mail: iod@oshee.eu