Regulamin Konkursu „Kibice OSHEE”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Kibice OSHEE” (zwanego dalej Konkursem).
 2. Organizatorem konkursu jest OSHEE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000301057 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy 1.685.200,00 zł, NIP 525418701, REGON 141321255, nr rejestrowy w BDO 000022732 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs prowadzony jest na utworzonej przez Organizatora stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem: www.kibiceoshee.pl , na której będzie możliwość wgrywania swoich zdjęć oraz oddawania głosów na dotychczas już udostępnione zdjęcia Uczestników (zwanej dalej Stroną WWW). Administratorem Strony WWW jest Organizator.
 4. Czynności związane z wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od dnia 1 lutego 2020 r. od godz. 10:00:00 do dnia 29 lutego 2020 r. do godz. 23:59:59 (okres trwania Konkursu). Czas trwania Konkursu dzieli się na:
  1) Okres Zgłaszania Uczestników – od dnia 1 lutego 2020 r. od godz. 10:00:00 do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 23:59:59;
  2) Okres Głosowania – od dnia 22 lutego 2020 r. od godz. 00:00:00 do dnia 29 lutego 2020 r. do godz. 23:59:59;
 6. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:
  1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
  4) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu,
  5) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
  6) prawidłowo wykonała Zadanie Konkursowe,
  7) w przypadku wygranej w Konkursie – zobowiązuje się wziąć udział w sesji i zawrzeć umowę dotyczącą zgody na wykorzystanie swojego wizerunku,
  – zwana dalej Uczestnikiem.
 7. W konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich i fikcyjnych.
 8. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora zgodnie z trybem wskazanym w § 5.

§ 2
Zadanie Konkursowe

 1. Aby stać się Uczestnikiem Konkursu należy, w Okresie Zgłaszania Uczestników, prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, na które składają się następujące czynności:
  1) założenie konta na Stronie WWW w oparciu o udostępniony przez Organizatora formularz rejestracyjny, w którym należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, hasło lub przy użyciu swojego konta na portalu społecznościowym Facebook (dalej Facebook).
  2) zgłoszenie zdjęcia spełniającego wymogi określone w ust. 2 poniżej do Konkursu (zwanego dalej Zdjęciem) poprzez jego wgranie na Stronę WWW za pośrednictwem założonego zgodnie z pkt 1 konta.
 2. Zdjęcie wgrywane na Stronę WWW musi spełniać łącznie następujące kryteria:
  1) na Zdjęciu, za pomocą kreacji i mimiki, osoba dokonująca zgłoszenia Zdjęcia powinna zaprezentować ducha walki i emocje towarzyszące kibicowaniu Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej;
  2) Zdjęcie powinno prezentować osobę dokonującą zgłoszenia Zdjęcia (jej wizerunek); twarz tej osoby musi być uwieczniona na Zdjęciu w sposób wyraźny;
  3) na Zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby niż osoba, która dokonuje zgłoszenia Zdjęcia;
  4) osoba dokonująca zgłoszenia Zdjęcia musi posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do tego Zdjęcia, a samo Zdjęcie nie powinno być obciążone prawami osób trzecich;
  5) Zdjęcie powinno być unikalne, stworzone specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Zdjęcie nie może być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów;
  6) Zdjęcie nie może prezentować treści niemoralnych, obraźliwych, naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności praw własności intelektualnej lub przemysłowej innych osób, a także jego treść nie może godzić w dobra osobiste osób trzecich;
  7) Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze reklamowym dotyczących jakichkolwiek towarów lub usług innych niż te oferowane przez Organizatora.
 3. Założenie konta na Stronie WWW stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego treści.
 4. Każde zgłaszane Zdjęcie, przed jego publikacją na Stronie WWW, podlega Autoryzacji przez Organizatora.
 5. Organizator odmówi Autoryzacji Zdjęcia, jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi wskazane w ust. 2 powyżej, albo osoba wykonująca Zadanie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z kryteriów określonych w § 1 ust. 6 pkt 1-5 i pkt 7.
 6. W przypadku, gdy po dokonaniu Autoryzacji Zdjęcia Organizator pozyska informację o tym, że Zdjęcie nie spełnia wymogów z ust. 2 powyżej, albo osoba wykonująca Zadanie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z kryteriów określonych w § 1 ust. 6 pkt 1-5 i pkt 7, Organizator cofnie dokonaną Autoryzację. Cofnięcie Autoryzacji może nastąpić zarówno w okresie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.
 7. O Autoryzacji, odmowie Autoryzacji oraz cofnięciu Autoryzacji danego Zdjęcia Organizator poinformuje osobę, która dokonała jego zgłoszenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez tę osobę podczas zakładania konta na Stronie WWW.
 8. W przypadku odmowy albo cofnięcia Autoryzacji Zdjęcia, osoba, która zgłosiła je do Konkursu, może dokonać zgłoszenia kolejnego Zdjęcia, które podlega odpowiedniej Autoryzacji przez Organizatora.
 9. Należyte wykonanie czynności opisanych w ust. 1 powyżej, a także Autoryzacja Zdjęcia przez Organizatora, stanowi prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego przez daną osobę. Zadanie Konkursowe, w odniesieniu do którego nastąpiło cofnięcie Autoryzacji przez Organizatora traktowane będzie jako wykonane nieprawidłowo.
 10. Jeden Uczestnik może tylko jeden raz prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe (wgrać jedno Zdjęcie, które zostanie Autoryzowane przez Organizatora).

§ 3
Wizerunek Uczestnika, licencja do Zdjęć

 1. W chwili dokonania zgłoszenia Zdjęcia, Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
  1) jest jedynym autorem Zdjęcia zgłoszonego przez niego do Konkursu; 
  2) Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich; 
  3) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia;
  4) Zdjęcie nie stanowi opracowania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do zgłoszonego w
 3. Konkursie Zdjęcia, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Zdjęcia na Stronie WWW oraz w Internecie (np. na profilach Organizatora na portalach społecznościowych), na czas trwania Konkursu, a następnie bezterminowo po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, na polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).
 4. W przypadku, jeżeli w Zdjęciu jest utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika przez czas trwania Konkursu, a następnie bezterminowo po jego zakończeniu, poprzez jego rozpowszechnianie na Stronie WWW oraz w innych miejscach w Internecie (np. na profilach Organizatora na portalach społecznościowych).
 5. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Zdjęcia z oznaczaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz nazwy miejscowości wskazanej przez Uczestnika.

§ 4
Przebieg Konkursu


Komisja Konkursowa
 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej Komisją), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
  Wybór Osób Wyróżnionych:
 2. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie w drodze publicznego, internetowego głosowania (dalej: Głosowanie) 10 (dziesięciu) Uczestników (dalej: Osoby Wyróżnione), których Zdjęcia (Autoryzowane przez Organizatora oraz opublikowane na Stronie WWW) w Okresie Głosowania zdobędą najwięcej głosów.
 3. Głosowanie przeprowadzone zostanie w Okresie Głosowania, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2.
 4. Głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem Strony WWW. Jeden internauta będzie mógł zagłosować wyłącznie jeden raz, na jedno ze Zdjęć Autoryzowanych przez Organizatora oraz opublikowanych na Stronie WWW w ramach poniższego etapu:
  1) I Etap – wybór „TOP 10” Zdjęć w ramach wszystkich Zdjęć zgłoszonych do Konkursu, które zostały Autoryzowane przez Organizatora,
 5. Zabrania się praktyk mogących wypaczyć wynik Głosowania, w tym korzystania z aplikacji umożliwiających manipulowanie głosami oddanymi w ramach Głosowania (np. tzw. „botów”), kupowania przez Uczestników głosów oraz podszywania się przez nich pod inną osobę.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia mechanizmu umożlwiającego głosowanie w Konkursie na Stronie WWW tylko dla zalogowanych użytkowników. Logowanie na Stronie WWW będzie możliwe za pomocą portalu społecznościowego Facebook lub po założeniu konta przez udostępniony na Stronie WWW przez Organizatora formularz rejestracyjny. Naruszenie niniejszego zapisu lub zapisu w ust. 6 stanowić będzie podstawę do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia oraz niewzięcia w Głosowaniu pod uwagę głosu danego użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
 7. Niezwłocznie po zakończeniu Okresu Głosowania, Komisja dokona ustalenia, którzy Uczestnicy zostali wyróżnieni.
  Wybór Zwycięzców:
 8. Po ustaleniu Osób Wyróżnionych, Komisja w imieniu Organizatora dokona oceny Zdjęć tych Osób i wyłoni 5 (pięciu) zwycięzców Konkursu (dalej: Zwycięzcy).
 9. Dokonując oceny Zdjęć Osób Wyróżnionych Komisja będzie kierowała się własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Zdjęć, pomysłowość i oryginalność kreacji, a także zgodność z tematyką Konkursu.
 10. Decyzje Komisji są ostateczne.
  Zawiadomienie Osób Wyróżnionych i Zwycięzców:
 11. Ogłoszenie listy Osób Wyróżnionych oraz listy Zwycięzców Konkursu nastąpi na Stronie WWW w terminie do dnia 2.03.2020r. Ponadto Zwycięzcy oraz Osoby Wyróżnione zostaną zawiadomione przez Organizatora indywidualnie, na adres e-mail podany przez nich podczas rejestracji konta na Stronie WWW, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ww. list, wraz z informacją o sposobie przekazania i realizacji przyznanych im Nagród. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia ww. list na swoich stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych.
  Wykluczenie Uczestnika z Konkursu
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku, gdy Uczestnik wykluczony z Konkursu jest:
  1) Osobą Wyróżnioną – inny Uczestnik, który uzyskał spośród Uczestników niebędących Osobami Wyróżnionymi najwięcej głosów w ramach Głosowania, zostaje Osobą Wyróżnioną w miejsce wykluczonego;
  2) Zwycięzcą – Komisja spośród pozostałych Osób Wyróżnionych niebędących Zwycięzcą wyłania Zwycięzcę w miejsce wykluczonego.

§ 5
Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie (dalej Nagrody) są:
  1) Nagroda dla Wyróżnionych dla każdej z 10. Osób Wyróżnionych, na którą składa się:
  – Nagroda rzeczowa – przygotowany przez Organizatora, miesięczny zapas produktów OSHEE. Przekazanie nagrody nastąpi w sposób uzgodniony z Organizatorem. Wartość nagrody rzeczowej to 300,00 zł brutto;
  oraz
  – Nagroda pieniężna w wysokości 34,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Nagrody dla Wyróżnionych w Konkursie;
  2) Nagroda Główna dla każdego z 5. Zwycięzców, na którą składać się będzie:
  – Nagroda w postaci sesji zdjęciowej, która odbędzie się w dniu 7.03.2020r. w Warszawie we wskazanym przez Organizatora miejscu (w wyjątkowych wypadkach termin i miejsce sesji zdjęciowej może ulec zmienia – o czym Organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz udział w kampanii reklamowej marki i produktów OSHEE Organizatora z wykorzystaniem wizerunku Zwycięzcy nagrody głównej w reklamie: na etykietach produktów OSHEE Organizatora, na billboardach w całej Polsce, w reklamach w prasie, Internecie, w punktach sprzedaży produktów Organizatora i innych.
  Z uwagi na charakter Nagrody Głównej, jej realizacja możliwa będzie pod warunkiem podpisania przez Zwycięzcę z Organizatorem umowy o rozpowszechnianie wizerunku, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej Umowa). Podpisanie Umowy na rozpowszechnianie wizerunku i wyrażenie zgód w niej zawartych jest dobrowolne lecz konieczne dla realizacji Nagrody Głównej. Niepodpisanie Umowy skutkuje utratą prawa do realizacji Nagrody Głównej.
  Sesja zdjęciowa będzie poprzedzona profesjonalnym makijażem oraz czesaniem i stylizacją. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości i zgadza się na dokonanie metamorfozy wyglądu, w przypadku gdyby wymagałby tego scenariusz sesji zdjęciowej lub kampanii reklamowej Organizatora. Metamorfoza może dotyczyć zmiany uczesania (np. ścięcie, zmiana koloru włosów), zabiegów kosmetycznych (np. manicure) oraz makijażu.
  Wartość nagrody głównej tj. udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej wynosi 400,00 zł brutto.
  – Nagroda pieniężna w wysokości 45,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wygraną Nagrody Głównej w Konkursie.
 2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.
 3. Nagrody dla Wyróżnionych (nagroda rzeczowa) zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Osoby Wyróżnione w formularzu rejestracyjnym na Stronie WWW, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia mailowego powiadomienia Osoby Wyróżnionej o wygranej albo od chwili spełnienia przez Osobę Wyróżnioną wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru Nagrody dla Wyróżnionych – w zależności od tego, co nastąpi później.
 4. W przypadku nie podjęcia przez Osobę Wyróżnioną Nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Osoby Wyróżnionej, prawo do tej Nagrody wygasa.
 5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 6. Zwycięzcy Nagrody Głównej powinni odesłać należycie uzupełnioną i podpisaną przez siebie Umowę o rozpowszechnianie wizerunku (wedle wzoru z Załącznika nr 1) na adres e-mail Organizatora: marketing@oshee.eu terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej w formie skanu/zdjęcia tej Umowy. Oryginał Umowy o rozpowszechnianie wizerunku Zwycięzca obowiązany jest przekazać Organizatorowi w dniu realizacji sesji zdjęciowej. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w sesji we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie lub nieprzesłania podpisanej Umowy w terminie, o którym mowa powyżej, prawo Zwycięzcy do Nagrody Głównej wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu Zwycięzcy wyłonionemu zgodnie z Regulaminem (stosując odpowiednio zapisy dotyczące wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu).
 7. Organizator pokryje koszty podróży Zwycięzcy na sesję zdjęciową i z powrotem na warunkach określonych w Umowie.

§ 6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zebranych w ramach Konkursu (w tym osób zakładających konto na Stronie WWW, osób uczestniczących w Głosowaniu, Uczestników, Osób Wyróżnionych oraz Zwycięzców oraz danych osobowych Uczestników wykorzystujących konto na Facebook’u do rejestracji, zgłaszania zdjęć lub głosowania w Konkursie jest Organizator.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty na adres Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków lub na adres e-mail: iod@oshee.eu .
  Zakres przetwarzanych danych osobowych
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w następującym zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, numeru IP, identyfikatorów plików cookies, a w przypadku osób logujących się na za pomocą konta na Facebook’u: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek oraz pozostała treść związana z posiadanym kontem na Facebook’u – w zakresie w jakim jest to niezbędne do rejestracji, zgłoszenia zdjęcia lub głosowania na Facebook’u. Ponadto, w odniesieniu do Osób Wyróżnionych oraz Zwycięzców, przetwarzane będą również następujące dane osobowe: numer telefonu, adres dostawy Nagrody, informacji o spełnieniu warunków uprawniających do odbioru Nagrody oraz o jej wydaniu i pozostałych informacji niezbędnych do otrzymania Nagrody zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Dane osobowe osób oddających głos w ramach Głosowania są przetwarzane przez Organizatora w zakresie, imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru IP, identyfikatorów plików cookies, a w przypadku osób głosujących za pomocą konta na Facebook’u: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek oraz pozostała treść związana z posiadanym kontem na Facebook’u w zakresie w jakim jest to niezbędne do głosowania w Konkursie. Organizator przetwarza dane osobowe osób składających reklamację w trybie przewidzianym w Regulaminie w zakresie danych osobowych podanych w reklamacji oraz niezbędnych do jej prawidłowego i rzetelnego rozpatrzenia.
  Podstawa przetwarzania danych osobowych
 5. Dane dotyczące osoby zakładającej konto na Stronie WWW (w tym Uczestnika, Osoby Wyróżnionej oraz Zwycięzcy) są przetwarzanie przez Organizatora do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród, na podstawie zgody tej osoby wyrażonej podczas zakładania konta na Stronie WWW (art. 6 ust. 1 lit. A w zw. z art. 4 ust. 11 RODO).
 6. Dane dotyczące osób oddających głos w Głosowaniu są przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego i sprawiedliwego sposobu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 7. Dane dotyczące osoby składającej reklamację przetwarzane są przez Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegającego na realizacji uprawnienia do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia.
 8. Organizator przetwarza dane osobowe Osób Wyróżnionych oraz Zwycięzców w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków rachunkowych i podatkowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz z Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 9. Niezależnie od celów wskazanych powyżej, Organizator będzie przechowywał oraz przetwarzał dane osobowe osób, których dane dotyczą, w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami osób trzecich, a także na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwa. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych następować będzie na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora oraz innych osób uczestniczących w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
  Okres przetwarzania danych
 10. Dane osobowe Osób Wyróżnionych oraz Zwycięzców będą przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych Organizatora przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło wydanie Nagrody, zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Organizatora przepisami prawa, z zastrzeżeniem poniższego.
 11. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku skierowania sprawy na drogę formalną, w szczególności sądową, okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przedawnienie roszczeń).
  Udostępnianie danych
 12. Organizator udostępnia dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, w szczególności publikuje imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość oraz udostępnia dane innym podmiotom w niezbędnym zakresie, tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, operatorom telekomunikacyjnym i bankowi Organizatora w celu wydania Nagrody, a także kancelariom prawnym, sądom, organom ścigania, w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.
 13. Organizator ujawnia również dane osobowe innym podmiotom, które realizują określone czynności w imieniu i na jego rzecz, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  Prawa osoby, której dane dotyczą
 14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych przez Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 16. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym złożenie sprzeciwu można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Organizatora wskazane w Regulaminie.
  Informacje dodatkowe
 17. Osoby zakładające konto na Stronie WWW podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi udział tych osób w Konkursie lub wydanie Nagród. Osoba taka ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie i bez podawania przyczyny w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (do momentu otrzymania Nagrody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych dokonane przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację osoby z udziału w Konkursie, co ma takie skutki jak wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 18. Organizator będzie korzystać z plików cookies w celu przeprowadzenia Konkursu na Stronie WWW – zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie WWW Konkursu pod adresem: www.kibiceoshee.pl/polityka-prywatnosci/
  W odniesieniu do osób logujących się, zgłaszających Zdjęcie oraz głosujących na Stronie WWW w Konkursie za pomocą Facebooka’a – ich dane będą przetwarzane zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności Facebook’a.

§ 7
Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie e-mail na adres: marketing@oshee.eu albo w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty zakończenia Konkursu i wydania Nagród (decyduje data stempla pocztowego). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora), w terminie czternastu (14) dni.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1) dane osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres zamieszkania, pod który przesłana ma być informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
  2) wskazanie okoliczności będących przedmiotem reklamacji;
  3) uzasadnienie reklamacji;
  4) oczekiwania autora reklamacji.
 3. Składając reklamację jej autor oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@oshee.eu tytułem wiadomości „Konkurs Kibice OSHEE”.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na Stronie WWW. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych i profilach Organizatora na portalach społecznościowych. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa w Polsce.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.


  Załączniki:
  Załącznik nr I – Umowa o wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy Konkursu „Kibice OSHEE”.